All Posts By

Gøran Sæther

bandtvang

Husk båndtvang!

By | Nyheter | No Comments

Den ordinære båndtvangen er 1. april til 31. oktober og gjelder i områder der det går beitedyr, det vil i praksis si i hele Ringsakerfjellet. I Ringsaker er det båndtvang hele året «i anlegg for lek og idrett, sport eller rekreasjon». Det vil si at hunder skal være i bånd i skianlegget på Sjusjøen (skistadion og lysløype) hele vinteren. Vi oppfordrer turgåere med hund til å ta hensyn til andre som har glede av ski- og turløyper, ved å holde hunden i bånd hele året. Ringsaker kommune har også vedtatt båndtvang i Birkebeinerløypa i perioden 1. februar til 2. påskedag.

cimg3686

Boka «Pihl – en sprek 175-åring»

By | Nyheter | No Comments

Boka er utgitt i 2009 og er skrevet slik at alle som ferdes i Ringsakfjellet vil finne noe av interesse. Den er på 200 sider og med rikt bildemateriale.

Boka selges på bomstasjoner og dagligvarebutikker på vei mot fjellet og hos bokhandlere fra Hamar til Lillehammer. Andre: HHT-butikken, Hamar, Nes Innkjøpslag. Prisen er nå nedsatt til kr 250.

På Brumund sag, Elgåsen og Øvre Åstbru bomstasjoner, Storåsen Parkering, Hygga og Pihl-kontoret i Mesnali kan hytteeierne i Pihl kjøpe ei bok pr hytte til kr 250. Read More

fisken

Jakt og fiske – fiskekort

By | Praktisk info | No Comments

Vi kan tilby store og gode terrenger for deg som liker jakt, fiske, natur- og friluftsliv. Vår utmark har et rikt mangfold av ulike arter som gir deg opplevelser året rundt, med eller uten gevær. Historisk sett har også området vært benyttet helt siden steinalderen, og det finnes en rekke kulturminner som viser hvilken betydning det har hatt for ulike bosetninger opp gjennom årene. Vi tilbyr gode jakt- og fiskemuligheter året rundt, og samarbeider med en rekke allmenninger for å forvalte dette på en best mulig måte.

Småviltjakten og fisket er organisert gjennom Ringsaker Jakt- og Fiskeområde. RJFO er en sammenslutning av eiendommene Pihl AS og Brøttum, Ringsaker, Veldre, Furnes og Nes allmenninger. Innenfor dette området som er på i alt 600.000 daa kan alle løse kort for småviltjakt og fiske. Kortsalg se Ringsaker Jakt- og Fiskeområde. Storviltjakten (elg og rein) settes i hovedsak bort til aksjonærene i Pihl AS. fisken

Fjellveier

By | Praktisk info | No Comments

Innenfor Pihl AS sitt område er det i alt 120 km med bilveger som mot avgift er åpen for trafikk. Her er det et prissystem bygget på enkelt tur, 3-dagerskort, ukekort, månedskort, sesongkort og årskort, se prislister sommer 2015:

 

Det er en helårs bomstasjon ved Brumund Sag, en automatbetjent bomstasjon ved Bergundhaugen, samt 2 bomstasjoner – Elgåsen og Øvre Åstbru – som er betjent bare om sommeren. Om vinteren er det bomstasjon på Storåsen ved Sjusjøen. Denne betjener parkeringen på Storåsen og trafikken fra Storåsen til Aksjøen gjennom vinteren. Foruten billettsalget og salg av jakt og fiskekort, yter bomstasjonene service overfor de vegfarende, de beiteberettigede, hytteeiere og andre. Vegnettet som knytter de forskjellige hytte- og seterområder sammen, har tilknytning til Brumunddal, Moelv, Lillehammer, Øyer og Stor Elvdal. Birkebeinervegen (Torevegen) går fra Sjusjøen til Messelt i Stor Elvdal.

Fra Sjusjøen går den nordøstover forbi hytteområder og setervanger: Storåsen, Kroksjøen, Kuåsen, Elgåsen, Aksjøen, Storstilen og Øvre Åstbru bomstasjon og Gammelskolla. I vinterhalvåret fra ca 01.11. til 01.06. er Birkebeinervegen stengt fra Aksjøen til Øvre Åstbru. Strekningen Storåsen – Aksjøen brøytes hele vinteren. Åstdalsvegen begynner ved Brumund Sag innenfor Brumunddal. Inne i Pihl AS passerer man Tom seter før man kommer til Hamarseterhøgda hytteområde. Veien går videre inn i selve Åstdalen ved Hamarseter, for så å passere setervangene Olshølen, Åkerseter, Kvarstadseter og Skvaldra før en kommer inn på Birkebeinervegen ved Øvre Åstbru bomstasjon. Her fortsetter Åstdalsvegen videre inn i Øyer. Setervegen Bergundhaugen – Nyskolla går fra Bergundhaugen gjennom setervangene Blæka, Løvlia og tangerer setervangene Stenstilen og Storstilen, der den kommer inn på Birkebeinervegen. Vegen går også gjennom hytteområdene Løvlia ( Nes Almenning ) , Ljøsheim og Grunnåsen. Vegen fra Kvarstadseterlia til Storstilen er også vinterstengt.

Turisme

By | Artikler, Praktisk info, Undersider | No Comments


Friluftsliv

Det er i Ringsakerfjellet en stor grad av turisme på forskjellige områder. Aktivitetene og tilbudene spenner fra stor grad av tilrettelegging i Sjusjøområdet til det enkle friluftsliv i Åstdalen.

Det er organisert og finansiert løypekjøring for over 300 km løyper. Det finnes anlegg for langrennsarrangment på Sjusjøen og i Natrudstilen. For alpint finnes det anlegg i Natrudstilen. Det er flere utleiefirmaer for hytter og leiligheter. Det finnes sti- og løypenett koblet mot flere av Turistforeningens ubetjente hytter, og Hamar og Hedemarken Turistforening driver leirskole for barn og ungdom på Åkersetra og Skolla i Åstdalen.

Lysløype – Sjusjøen Langrennsarena
Pihl AS har i samarbeid med idrettslagene i Ringsaker etablert en godt utstyrt langrennsarena på Sjusjøen. Sjusjøen er kjent for å ha fine snøforhold tidlig i skisesongen, og anlegget er åpent for både fritidsbruk og trening. Anlegget brukes også som arena for flere langrennsarrangementer i løpet av sesongen.
Se arenaens egne hjemmesider www.sjusjoenlangrennsarena.com

I tilknytning til langrennsarenaen er det også opparbeidet et lysløypenett i Sjusjøen-området på ca. 5 km. med godt preparerte løyper hele skisesongen.

Natur og friluftsliv – kulturminner
Alle hytteområdene ligger i fjellet, som varierer fra åpent fjellterreng til mer lukket fjellskog.

Skogen og trærne er underlagt reglene om drift av verneskog. Hele fjellområdet er fullt av kulturminner i form av fangst groper, kullmiler, jernvinneanlegg og setervanger. Ringsakfjellet har et godt nett av turstier og skiløyper, men størst tetthet i de sentrale strøk som Sjusjøen og Ljøsheim.

Camping i Ringsaker fjellveiers områder
For regler om bruk av campingvogn / bobil se vedlagte link: Regler Camping

Drift av hytteområdene

By | For hytteeiere | No Comments


STRØMUTBYGGING

– Vedlagt informasjon om strømutbygging i Gulmundsveiene sommeren 2013:
Informasjon til hytteeiere i gulmundsveiene.pdf

Vedlagt informasjon om strømutbygging på Elgåsen sommeren 2013:
Informasjon til hytteeiere på Elgåsen.pdf

Tappepunkter for vann i fjellet
Tappepunktene for vann i hytteområdene er nå i ordinær drift.

Hyttevegene
Pihl AS har bygd og vedlikeholder felles hytteveger. Hytteeierne har selv ansvar for sin stikkveg inn til hytta. Hyttevegene er bygd med en enkel standard og tåler tung transport bare under gode, tørre forhold.
Grunneier avgjør vinterbrøyting i hvert enkelt tilfelle, med hensyn til hytteområdets beliggenhet, interesse blant hytteeierne, brøytingens økonomi, hensynet til skiløyper og den miljømessige påvirkningen på området.

Kommunedelplan
Byggebestemmelser for fritidsbygg i fjellområdene er angitt under pkt. 2.7 – side 5 og 6 – i Kommuneplan 2006-2010. Merk at det kan være spesielle regler i den enkelte reguleringsplan. Nærmere detaljer kan leses ved å gå inn på linken: www.ringsaker.kommune.no/archive/diverse%20internett/Planer/Kplan-Bestemmelser.pdf


Vann og avløp

Sentrale deler av Sjusjøområdet er gjennom utbygging av hovedledningsnett tilrettelagt for tilkobling til offentlig vann og avløp. Utslipp til tett tank godkjennes bare i påvente av at det offentlige ledningsnett blir ført fram til tomta. Innenfor Storåsen og i de andre hytteområdene er det pålagt en områdevis vurdering av avløpsløsning. Det vurderes for tiden en offentlig løsning i Kroksjølia og på Ljøsheim/Grunnåsen. Her og ellers i de indre hytteområdene er tilbudet i dag tappepunkt for vann som bæres inn i hytta.

Ny hovedledning for vann og avløp fra Sjusjøen til Moelv
Hovednettet for vann og avløp går i dag til Lillehammer. Det er på sikt nødvendig å finne alternativer til dette nettet, og de store grunneierne (Pihl AS, Brøttum Almenning og Ringsaker Almenning) har sammen med Ringsaker kommune under planlegging ny hovedledning for vann og avløp fra fjellet og ned til Moelv. Dette er et betydelig økonomisk løft for de involverte parter, og etter en relativt lang forhandlingsprosess ble avtale om ny vann- og avløpsledning fra Sjusjøen til Moelv undertegnet den 24. november 2010.
I påvente av at en ny vann- og avløpsløsning skulle komme på plass, innførte Ringsaker kommune for et par år siden byggestopp i Sjusjøen-området. Denne ble opphevet samtidig med at kommunestyret godkjente ny VA-avtale den 15. desember 2010.

Strøm
Sjusjøen, Ljøsheim og Grunnåsen har i dag strømtilførsel. Utbygging i de øvrige hytteområdene vurderes i forhold til hytteeiernes interesse, prosjektets økonomi og miljømessig påvirkning på området. For en eventuell videre utbygging er det en klar forutsetning for Pihl AS at tilførselen skjer i jordkabel.

Festekontrakten:
– Kontraktens innhold:
Festekontrakten forteller hvilke rettigheter og forpliktelser den enkelte har som hytteeier/tomtefester i Pihl AS. Den enkelte fester oppfordres til å lese festekontrakten nøye. Festeforholdet er underlagt reglene i Tomtefesteloven, og gir i prinsippet tomtefesteren de samme rettigheter som eier. Unntakene er det som festekontrakten spesielt tar forbehold om.
Det er bl. a. forbud mot inngjerding av tomta, oppsetting av portaler, hogst av trær, graving og planering på tomta, brøyting av hytteveier, m.m. Flere av disse forholdene er regulert i kommunale bestemmelser til kommuneplan eller eventuelt Plan- og bygningsloven.

– Overdragelse av festekontrakter:
Ved overdragelse av eiendom på festet grunn, må festekontrakten påføres transport til ny fester. Ved overdragelse fylles det også ut skjøte for tinglysing av overdragelsen, og det er i skjøtet en egen rubrikk for påskrift av grunneiers/bortfesters godkjenning av overdragelsen, der representant for Pihl AS må undertegne.
Svært mange festekontrakter er ikke tinglyst, og det er i utgangspunktet ikke noe krav om dette. Men dersom fester skal bruke eiendommen som sikkerhet for forpliktelser – som for eksempel lån i kredittinstitusjon – må festekontrakten tinglyses. I slike tilfeller må Pihl AS som grunneier/bortfester først innhente «Registreringsbrev for grunneiendom/festegrunn» fra Ringsaker kommune. Dette er et formular som dokumenterer grunneiendommen, og må følge festekontrakten ved oversendelse til tinglysing.

For Pihl AS og Ringsakeralmenningene er det fastsatt et overdragelsesgebyr på kr. 1 000 til grunneier.

– Innløsning av festekontrakter:
Tomtefestelovens kapittel VI inneholder regler om innløsning av festetomt. Kortversjon av reglene er:
– første mulige innløsningstidspunkt er 30 år etter at festeforholdet første gang ble etablert (uavhengig av hvor mange festekontrakter som er utstedt til  avløsning av gamle), eller ved festetidens utløp,
– dersom kontrakten har løpt over 30 år uten innløsning, kan innløsning av fritidseiendom deretter skje hvert 10. år,
– krav fra fester om innløsningstilbud må framsettes skriftlig senest 1 år før neste mulige innløsningstidspunkt.

Innløsningssummen beregnes på innløsningstidspunktet som et innløsningstilbud til fester. Innløsningsvilkårene er fastsatt i Tomtefestelovens § 37, og innløsningssummen skal som hovedregel beregnes med 25 ganger (fram til 01.10.2010 med 30 ganger) årlig festeavgift oppregulert etter lovens og festekontraktens regler på innløsningstidspunktet. I festekontrakter der festetiden er fastsatt og festekontrakten kan sies opp av bortfester – slik som tilfellet er med festekontraktene i Pihl AS – kan bortfester alternativt kreve at innløsningssummen fastsettes til 40 % av tomteverdien på innløsningstidspunktet.

Eiere av Pihl AS

By | Eiere | No Comments

Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2015 for Pihl AS ble holdt på Tingvang, Moelv, torsdag 16. april 2015.
INNKALLING2015
Pihl Årsmelding 2014
PROTOKOLL2015SIGN

Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2014 for Pihl AS ble holdt på Tingvang, Moelv, torsdag 10. april 2014.
INNKALLING2014
PIHL ÅRSMELDING 2013
PROTGF2014SIGN


Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 for Pihl AS ble holdt på Tingvang, Moelv, torsdag 4. april 2013.
– Innkalling til generalforsamling 2013
– Årsberetning 2012 for Pihl AS
Protokoll fra generalforsamling 2013

 

Andre nyttige linker for aksjeeiere:

STRATEGIPLAN FOR PIHL AS
Skjema for søknad om aksjeoverdragelse