Festekontrakten

Kontraktens innhold:
Festekontrakten forteller hvilke rettigheter og forpliktelser den enkelte har som hytteeier/tomtefester i Pihl AS. Den enkelte fester oppfordres til å lese festekontrakten nøye. Festeforholdet er underlagt reglene i Tomtefesteloven, og gir i prinsippet tomtefesteren de samme rettigheter som eier. Unntakene er det som festekontrakten spesielt tar forbehold om.
Det er bl. a. forbud mot inngjerding av tomta, oppsetting av portaler, hogst av trær, graving og planering på tomta, brøyting av hytteveier, m.m. Flere av disse forholdene er regulert i kommunale bestemmelser til kommuneplan eller eventuelt Plan- og bygningsloven.

Overdragelse av festekontrakter

Ved overdragelse av eiendom på festet grunn, må festekontrakten påføres transport til ny fester. Ved overdragelse fylles det også ut skjøte for tinglysing av overdragelsen, og det er i skjøtet en egen rubrikk for påskrift av grunneiers/bortfesters godkjenning av overdragelsen, der representant for Pihl AS må undertegne.
Svært mange festekontrakter er ikke tinglyst, og det er i utgangspunktet ikke noe krav om dette. Men dersom fester skal bruke eiendommen som sikkerhet for forpliktelser – som for eksempel lån i kredittinstitusjon – må festekontrakten tinglyses. I slike tilfeller må Pihl AS som grunneier/bortfester først innhente «Registreringsbrev for grunneiendom/festegrunn» fra Ringsaker kommune. Dette er et formular som dokumenterer grunneiendommen, og må følge festekontrakten ved oversendelse til tinglysing.
For Pihl AS og Ringsakeralmenningene er det fastsatt et overdragelsesgebyr på kr. 2 000,- til grunneier.