Informasjon om brøyting

Informasjon om ny entrepenør, se her >>

Tappepunkter for vann i fjellet

Tappepunktene for vann i hytteområdene er i ordinær drift.

Hyttevegene

Pihl AS har bygd og vedlikeholder felles hytteveger. Hytteeierne har selv ansvar for sin stikkveg inn til hytta. Hyttevegene er bygd med en enkel standard og tåler tung transport bare under gode, tørre forhold.
Grunneier avgjør vinterbrøyting i hvert enkelt tilfelle, med hensyn til hytteområdets beliggenhet, interesse blant hytteeierne, brøytingens økonomi, hensynet til skiløyper og den miljømessige påvirkningen på området.

Kommuneplan/reguleringsplaner

Byggebestemmelser for fritidsbygg i fjellområdene er angitt kommuneplanens arealdel 2014-2025, og i egne reguleringsplaner i enkelte områder. Merk at det kan være spesielle regler i den enkelte reguleringsplan. Nærmere detaljer kan leses ved å gå inn på planene som ligger på Ringsaker kommune sine hjemmesider.

Vann og avløp

Sentrale deler av Sjusjøområdet er gjennom utbygging av hovedledningsnett tilrettelagt for tilkobling til offentlig vann og avløp. Utslipp til tett tank godkjennes bare i påvente av at det offentlige ledningsnett blir ført fram til tomta. Innenfor Storåsen og i de andre hytteområdene er det pålagt en områdevis vurdering av avløpsløsning. Det vurderes for tiden en offentlig løsning i Kroksjølia og på Ljøsheim/Grunnåsen. Her og ellers i de indre hytteområdene er tilbudet i dag tappepunkt for vann som bæres inn i hytta.

Ny hovedledning for vann og avløp fra Sjusjøen til Moelv

Hovednettet for vann og avløp går i dag til Lillehammer. Det er på sikt nødvendig å finne alternativer til dette nettet, og de store grunneierne (Pihl AS, Brøttum Almenning og Ringsaker Almenning) har sammen med Ringsaker kommune under planlegging ny hovedledning for vann og avløp fra fjellet og ned til Moelv. Dette er et betydelig økonomisk løft for de involverte parter, og etter en relativt lang forhandlingsprosess ble avtale om ny vann- og avløpsledning fra Sjusjøen til Moelv undertegnet den 24. november 2010.
I påvente av at en ny vann- og avløpsløsning skulle komme på plass, innførte Ringsaker kommune for et par år siden byggestopp i Sjusjøen-området. Denne ble opphevet samtidig med at kommunestyret godkjente ny VA-avtale den 15. desember 2010.

Strøm

Sjusjøen med Kroksjølia, Kuåsen, Elgåsen, Ljøsheim og Grunnåsen har i dag strømtilførsel. Utbygging i de øvrige hytteområdene vurderes i forhold til hytteeiernes interesse, prosjektets økonomi og miljømessig påvirkning på området. For en eventuell videre utbygging er det en klar forutsetning for Pihl AS at tilførselen skjer i jordkabel.

Festekontrakten:

– Kontraktens innhold:
Festekontrakten forteller hvilke rettigheter og forpliktelser den enkelte har som hytteeier/tomtefester i Pihl AS. Den enkelte fester oppfordres til å lese festekontrakten nøye. Festeforholdet er underlagt reglene i Tomtefesteloven, og gir i prinsippet tomtefesteren de samme rettigheter som eier. Unntakene er det som festekontrakten spesielt tar forbehold om.
Det er bl. a. forbud mot inngjerding av tomta, oppsetting av portaler, hogst av trær, graving og planering på tomta, brøyting av hytteveier, m.m. Flere av disse forholdene er regulert i kommunale bestemmelser til kommuneplan eller eventuelt Plan- og bygningsloven.

– Overdragelse av festekontrakter:
Ved overdragelse av eiendom på festet grunn, må festekontrakten påføres transport til ny fester. Ved overdragelse fylles det også ut skjøte for tinglysing av overdragelsen, og det er i skjøtet en egen rubrikk for påskrift av grunneiers/bortfesters godkjenning av overdragelsen, der representant for Pihl AS må undertegne.
Svært mange festekontrakter er ikke tinglyst, og det er i utgangspunktet ikke noe krav om dette. Men dersom fester skal bruke eiendommen som sikkerhet for forpliktelser – som for eksempel lån i kredittinstitusjon – må festekontrakten tinglyses. I slike tilfeller må Pihl AS som grunneier/bortfester først innhente «Registreringsbrev for grunneiendom/festegrunn» fra Ringsaker kommune. Dette er et formular som dokumenterer grunneiendommen, og må følge festekontrakten ved oversendelse til tinglysing.

For Pihl AS og Ringsakeralmenningene er det fastsatt et overdragelsesgebyr på kr. 2 000,- til grunneier.

– Innløsning av festekontrakter:
Tomtefestelovens kapittel VI inneholder regler om innløsning av festetomt. Kortversjon av reglene er:
– første mulige innløsningstidspunkt er 30 år etter at festeforholdet første gang ble etablert (uavhengig av hvor mange festekontrakter som er utstedt til  avløsning av gamle), eller ved festetidens utløp,
– dersom kontrakten har løpt over 30 år uten innløsning, kan innløsning av fritidseiendom deretter skje hvert 10. år,
– krav fra fester om innløsningstilbud må framsettes skriftlig senest 1 år før neste mulige innløsningstidspunkt.

Innløsningssummen beregnes på innløsningstidspunktet som et innløsningstilbud til fester. Innløsningsvilkårene er fastsatt i Tomtefestelovens § 37. I festekontrakter der festetiden er fastsatt og festekontrakten kan sies opp av bortfester – slik som tilfellet er med festekontraktene i Pihl AS – kan innløsningssummen fastsettes til 40 % av tomteverdien på innløsningstidspunktet. Pihl AS har brukt denne beregningsmetoden siden arbeid med innløsningssaker ble igangsatt.