Anleggsvirksomhet i Kroksjølia

I forbindelse med den forestående anleggsvirksomheten i Kroksjølia vil vi gjøre vårt beste for å minimere ulempene i anleggsperioden og for at sluttresultatet skal bli så bra som mulig.

Utbygging av vann og avløp vil starte i januar kommende vinter og pågå til sommeren 2021. Vann og avløp tilbys eksisterende hytteeiere og legges fram til de nye fortettingstomtene i området. Erfaringsmessig vil tilknytning utløse byggevirksomhet på eksisterende hytter med ombygginger, tilbygg og nybygg. På nye tomter vil det bli byggeaktivitet med adkomstveger, tomter og hytter i de nærmeste årene.

Det legges spesielt vekt på terrengbehandling, og vegetasjonsdekket skal legges til side, lagres og legges tilbake etter at rør er lagt.

Utbygging vil starte kommende vinter med ledning A og B, som vist i kart. Deretter vil anlegget jobbe seg vestover langs Lunkebekkvegen og de tre Gulmundsvegene. Det skal etableres pumpestasjoner ved Kroksjødemningen og i nytt felt ved Kroksjøen. De enkelte ledningsstrekk pusses og pyntes etter hvert som anlegget går framover, og endelig ferdigstilling er planlagt sommeren 2021. Det er gjennomført en anbudsrunde på graving og legging av VA, og Maskinkraft AS er valgt til entreprenør. Underentreprenører vil kunne forekomme.

Fremdrift og varsler

Her vil det hver torsdag oppdateres med info om fremdrift 1 uke fremover.

Registrer din e-postadresse for å motta direkte varsler ved f.eks stengte veier.

Fredag 22.03.2019:
Gravearbeid pågår i trase 4 fra Kroksjødemningen (se kart) og i trase 5. Dette vil ikke påvirke adkomst til hyttene.

Kart

Tidsplan 

Tomter

Vann og avløp til eksisterende hytter

Den enkelte hytteeier vil bli kontaktet med et tilbud om tilknytning etterhvert som ledningsnettet bygges og blir klargjort for bruk.

Priser for tilknytning er ikke klart ennå, men dette vil framkomme i tilbudet sammen med praktiske detaljer. Gjennom befaringer for hver enkelt hytte vil det kunne tas individuelle hensyn hvis det er mulig. Det vil bli muligheter for tilknytning fra sommeren 2019 på hytter langs Birkebeinervegen og første del av Gulmundsvegen.

Kontakt

Det er opprettet en kontaktgruppe bestående av representanter fra entreprenør, Pihl og Sjusjøen Vel for å håndtere spørsmål knyttet til utbyggingen. Henvendelser til gruppen kan rettes til post@pihlske.no.