Tappepunkter for vann i fjellet

Tappepunktene for vann i hytteområdene er i ordinær drift.

Vann og avløp

Sentrale deler av Sjusjøområdet er gjennom utbygging av hovedledningsnett tilrettelagt for tilkobling til offentlig vann og avløp. Utslipp til tett tank godkjennes bare i påvente av at det offentlige ledningsnett blir ført fram til tomta. Innenfor Storåsen og i de andre hytteområdene er det pålagt en områdevis vurdering av avløpsløsning. Det vurderes for tiden en offentlig løsning i Kroksjølia og på Ljøsheim/Grunnåsen. Her og ellers i de indre hytteområdene er tilbudet i dag tappepunkt for vann som bæres inn i hytta.

Ny hovedledning for vann og avløp fra Sjusjøen til Moelv

Hovednettet for vann og avløp går i dag til Lillehammer. Det er på sikt nødvendig å finne alternativer til dette nettet, og de store grunneierne (Pihl AS, Brøttum Almenning og Ringsaker Almenning) har sammen med Ringsaker kommune under planlegging ny hovedledning for vann og avløp fra fjellet og ned til Moelv. Dette er et betydelig økonomisk løft for de involverte parter, og etter en relativt lang forhandlingsprosess ble avtale om ny vann- og avløpsledning fra Sjusjøen til Moelv undertegnet den 24. november 2010.
I påvente av at en ny vann- og avløpsløsning skulle komme på plass, innførte Ringsaker kommune for et par år siden byggestopp i Sjusjøen-området. Denne ble opphevet samtidig med at kommunestyret godkjente ny VA-avtale den 15. desember 2010.

Strøm

Sjusjøen med Kroksjølia, Kuåsen, Elgåsen, Ljøsheim og Grunnåsen har i dag strømtilførsel. Utbygging i de øvrige hytteområdene vurderes i forhold til hytteeiernes interesse, prosjektets økonomi og miljømessig påvirkning på området. For en eventuell videre utbygging er det en klar forutsetning for Pihl AS at tilførselen skjer i jordkabel.