Innenfor Storåsen og i de andre hytteområdene er det pålagt en områdevis vurdering av avløpsløsning. Ellers i de indre områdene er tilbudet i dag tappepunkt for vann som bæres inn i hytta.

Tilknytning til offentlig vann og avløp

Pihl AS står for utbyggingen av det offentlige VA-nettet på Sjusjøen på vegne av kommunen. Ønsker du å knytte deg til den kommunale VA-ledningen må det inngås avtale med Pihl om dette.

Ønsker du tilknytning til vann og avløp på Sjusjøen?
Registrer deg i skjemaet for å motta info når utbyggingen gjenopptas:

Varslinger fra Ringsaker Kommune
Ringsaker kommune bruker et varslingssystem for å varsle eiere av fritidsboliger i et geografisk område ved vannavstengning eller andre hendelser. Kontaktinfomasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet. Det anbefales å legge inn mobilnummer og epostadresse i dette registeret. Dersom du ikke har tinglyst festeforhold bør du melde deg inn i et tilleggsregister for varsling. Les mer på Ringsaker Kommunes nettsider.

Avløp til tett tank

Utslipp til tett tank godkjennes bare i påvente av at det offentlige ledningsnett blir ført fram til tomta. Det må da inngås en avtale mellom hytteeier og Pihl, og denne sendes Ringsaker kommune sammen med søknad om utslippstillatelse.
Det vises for øvrig til kommunale retningslinjer og forskrifter. Her inngår som vilkår bl.a. at anlegget knyttes til offentlig godkjent avløpsledning når dette framføres i området.

Tomtefester er ansvarlig for at vegnettet utfra offentlig veg og fram til avløpstanken har nødvendig framkommelighet og at vegen har nødvendig bæreevne når tømming skal skje. Etter avtale med grunneier må han sette vegen i stand til å tåle tankbil for tømming og utbedre eventuelle skader.

Send henvendelse.