Planarbeid for vegatkomst til Lunkelia

Lunkelia er avsatt som byggeområde til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, men forslag til atkomstvegen er ikke vist i kommuneplankartet. Planprogrammet gjelder alternative adkomstveger fra offentlig veg til Lunkelia.

Planprogrammet og reguleringsplan med konsekvensutredning utarbeides av Areal+.