Planarbeid for vegatkomst til Lunkelia

Lunkelia er avsatt som byggeområde til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, men forslag til atkomstvegen er ikke vist i kommuneplankartet. Planprogrammet gjelder alternative adkomstveger fra offentlig veg til Lunkelia.

Planprogrammet og reguleringsplan med konsekvensutredning utarbeides av Areal+.

Åpent plankontor

Vi inviterer til åpent plankontor hvor representant fra Areal+ vil være til stede for å svare på spørsmål.

Sted: Pihl-bygget

Fredag 5. april, kl. 12.00 – 18.00

Lørdag 6. april, kl. 09.00 – 12.00

Fredag 3. mai, Kl. 12.00 – 17.00