Gjennomhogst på Sjusjøen er gjennomført tidligere, og på grunn av gjengroing og vekst tas spørsmålet naturlig nok opp på nytt nå.

Prinsipper for hogst og gjennomføring følges i hovedsak slik:

 • Alle berørte hytteeiere er varslet på forhånd og får mulighet for å påvirke uttak av trær.
  Trær som ønskes gjensatt ved egen hytte merkes med merkebånd i rød farge. Endelig utvelgelse av hogstmannskapet. Hvis du ikke har godt synlig merkebånd selv, kan dette hentes i postkasse utenfor Pihl-bygget.
 • I utgangspunktet fjernes gamle, skadde og ødelagte trær, samt trær som hindrer vedlikehold/brøyting. Yngre og finere trær settes igjen. Det tynnes og hogges ikke snaut.
 • Oppstart cirka 20. august i 2024. Hogsten pågår i cirka 2 mnd.
  Hogst gjennomføres på høsten hvert år. Spesielle værforhold med f.eks. mye nedbør kan medføre at planlagt hogst utsettes.
 • Jon Evensen står for felling/hogst. Utkjøring med traktor-tømmerhenger av Martin Håkenstad. Sporskader i terrenget vil skje, det verste utbedres i etterkant. Trær kjøres ut med kvist. Noe kvist vil kunne ligge igjen.
  Hauger med heltrær vil bli liggende langs vegnettet i ca 1 år. Deretter blir det fliset opp på stedet, fjernet og plassen blir ryddet. Disse haugene er ikke mottaksplasser for andre trematerialer.
 • Utkjøringsmaskiner kan ikke bevege seg på innsiden av gjerder, hogst innenfor gjerder kun etter avtale med Jon Evensen.

Selveiertomter

Selveiertomter får tilbud om hogst på samme måte som festetomter, men det hogges ikke på selveiertomt hvis vi ikke får beskjed. Hytteeier må selv ta kontakt med Jon Evensen for å avtale hogst.

Etter gjennomhogst vil gjensatte større trær være mer vindutsatte og kan lettere gå overende ved vind

Skogpleie faktureres over de neste tre årene

Noe av driftskostnaden dekkes av inntekter på massevirke og hogstavfall. Underskuddet ut over dette fordeles på alle hytteeiere i et område og over en periode på 3 år med renteberegning. Dette skjer i samråd med avtale mellom grunneierne og velforeningene. 

Dette innebærer en kostnad med kr 625 pr hytte i 3 år. Beløpet faktureres sammen med ordinær brukerbetaling. For hytteeiere som er medlemmer i Sjusjøen Vel så vil velforeningen subsidiere hogsten med kr 100 pr år.

Henvendelser

Jon Evensen – Hogst/befaring:
(Ikke i ferieukene 31 og 32).
Tlf: 91 15 65 46 (send SMS hvis du ikke får svar)

Martin Håkenstad – Utkjøring:
Tlf: 95 85 24 66