For å godkjenne tiltaket trenger vi:
– Situasjonskart som viser plassering
– Målsatt tegning som viser areal, mønehøyde og gesimshøyde

Det er opp til hytteeier/fester å sørge før at byggingen er i henhold til kommuneplanen og områdets reguleringsplan.
Total bebyggelse må holdes innenfor bestemmelser i kommuneplanen eller reguleringsplan for gjeldende område. Bebyggelse skal ha saltak med møne. Maks tillatt mønehøyde er 4 m.
Krav til maks avstand mellom hytte og uthus/bod er 8 m og minimumsavstand til annen bygning er 1m. Dersom festetomten ligger inntil oppmålt eiendomstomt, er minimumsavstand til tomtegrense 1 m.

Berørte naboer bør varsles.
Du må informere kommunen om byggets plassering når det ferdigstilles, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Send søknad