Naturreservater

I Pihl-området finnes det store områder vernet mark og skog. Fordelt på to naturreservat utgjør urørte verneområder hele 32 000 dekar i Pihl. Hemmeldalen og Endelausmyrene naturreservater er av stor betydning for dyr- og planteliv, og her kan du lese mer om hvilke hensyn du bør ta når du ferdes i disse flotte områdene.

Hemmeldalen
Hemmeldalen naturreservat

Hemmeldalen naturreservat er av stor betydning for villreinen i Rondane sør, og fungerer som sommerbeite og kalvingsområde. Området strekker seg ut over 251.000 dekar og ligger sør for Birkebeinervegen, mellom Åstadalen og Østerdalen. Cirka 30.000 dekar ligger i Pihl.

Villreinen i Dovrefjell-Rondaneregionen utgjør de eneste gjenværende stammene av den opprinnelige ville fjellreinen i Europa. Villreinen har vinterbeite i nordre del av Rondane Sør; i Øyer og Ringebu. De store fjell- skog- og myrområdene i Hemmeldalen er viktige vår- og sommerbeiter og kalvingsområde, og rundt 3-400 dyr fra stammen trekker inn i naturreservatet i sommerhalvåret. I oktober-november går dyrene nordover igjen.

Stammen i Rondane Sør pr 2024 i henhold til årlig minimumstelling:

 • Det ble til sammen funnet 13 flokker i Rondane sør og 2 flokker på Finnsjøfjellet.
 • Det ble i Rondane sør funnet 2460 dyr, noe som er 160 dyr over bestandsmålet og 15 flere enn i fjor (11,2 % tilvekst). 3-400 av disse går inn i Hemmeldalen.
 • På Finnsjøfjellet ble det funnet 80 dyr, noe som er 30 dyr under bestandsmålet og 13 færre enn i fjor (-3,8 % tilvekst).

Hemmeldalen naturreservat bidrar også til å bevare et mangfold av sårbare naturtyper med tilhørende plante- og dyreliv.

Husk dette når du ferdes i naturreservatet:

 • Hold avstand hvis du ser villrein. Villreinen er sky og vil ofte oppdage oss lenge før vi ser dem. Dette gjelder hele året, men spesielt på våren under kalving/fostring og på vinteren når tilgangen til mat er begrenset.
 • Unngå skremming: Ved å skremme villreinen, frarøver vi dem tid som burde vært brukt til livsviktig beiting og hvile. Hold deg rolig og unngå plutselige bevegelser.
 • Respekter verneområder: Villreinen som lever i verneområdene våre er av de få opprinnelige dyrene i Europa. Vær ekstra forsiktig når du ferdes i disse områdene.

Utdrag av fredningsbestemmelsene for Hemmeldalen

 • Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse.
 • Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder er fredet mot skade og ødeleggelse.
 • Motorisert ferdsel er forbudt.
 • Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på traseer som utpekes i forvaltningsplanen for reservatet.

Fredningsbestemmelsene er ikke til hinder for:

 • Ferdsel til fots og på ski.
 • Bær- og matsoppasanking, samt plukking av planter som er alminnelig forekommende på stedet til eget bruk.
 • Bruk av nedfalt virke og tørre kvister til bål.
 • Jakt og fangst etter viltloven, med unntak av ande- og vadefugler.
 • Fiske etter lakse- og innlandsfiskeloven.
Hemmeldalen
Endelausmyrene naturreservat

Endelausmyrene naturreservat dekker hele 5.100 dekar, men selve Endelausmyrene er mye større. Cirka 2000 dekar av reservatet ligger i Pihl, øst for vegen mellom Tomsetra og Hammarseterhøgda, og området strekker seg videre inn i Furnes og Vang Almenning.

Reservatet ble opprettet i 1981, med formål om å bevare dette viktige våtmarksområdet i sin naturgitte tilstand og å verne om vegetasjon, det karakteristiske fuglelivet og annet dyreliv som er knyttet til området.

Vekslingen mellom fuktige og tørrere myrer, tjern, dammer og fastmarksholmer gir gode hekkemuligheter for ulike arter av våtmarksfugler. Gluttsnipe, småspove og storspove er noen av artene som holder til i reservatet.

Utdrag av fredningsbestemmelsene for Endelausmyrene

 • Vegetasjon i vann og på land samt pattedyr og fugler, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VIII.

 • Hunder må ikke slippes ut i reservatet, med unntak av ved jakt og bruk av gjeterhund.

 • Nye plante- og dyrearter må ikke innføres.

 • Motorisert ferdsel er forbudt.

 • Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

Foto: Ingvild Vestheim