Godkjenning av felling av trær

For å felle trær på hyttetomt som ligger i andre områder enn Sjusjøen trenger du tillatelse fra Pihl. Dette gjelder både festetomter og selveiertomter.

For å kunne vurdere tiltaket trenger vi:

– Situasjonskart som viser plassering av aktuelle trær
– Bilde av aktuelle trær
– Skriftlig godkjennelse fra nabo trengs der felling kan føre til ulempe

Send henvendelse.


Veiledning for fjerning av trær på Sjusjøen

Hytteeiere på Sjusjøen kan på egen tomt og på egen hånd fjerne granpanter/trær som er lavere enn 3 meter («mindre trær»). Husk at trærne skal kappes så langt ned mot bakken som praktisk
mulig.

Mindre trær – lavere enn 3 meter – kan også fjernes langs stikkveg inn til den enkelte hytte,  inntil 3 meter fra vegkant. Trær som står nærmere annen hytte enn 30 meter kan ikke
fjernes uten etter uttrykkelig godkjennelse fra berørt hytteeier
.

Når trær fjernes, bør det på hver hyttetomt på 1 dekar (1000 kvadratmeter) til enhver tid
minimum stå igjen:

  • 5 granplanter med høyde mindre enn 0,5 meter,
  • 3 granplanter/trær med høyde 0,5 – 1,5 meter,
  • 2 trær med høyde 1,5 – 2,5 meter.

For mindre tomter brukes tallene forholdsmessig.

Fjerning av trær høyere enn 3 meter («større trær») kan kun skje etter avtale med Pihl.

Grunneier kan kreve dekning for kostnader hvis de skal fjerne større trær etter ønske fra
hytteeier. Hytteeier kan fritt benytte felte trær til ved. Eventuell hjelp til bortkjøring av felte
trær må avtales og betales separat.

Ønske om fjerning av trær som står utenfor/mellom hyttetomter rettes til Pihl.

Send henvendelse.