Vedtatt av styret i Pihl AS i styresak 41/2018

  1. Overordnet

Pihls eiendom, gnr. 527, bnr. 1 i Ringsaker kommune, («Eiendommen») er i stadig økende grad tatt i bruk for fritidsbebyggelse og næringsformål. Utover byggeområder benyttes Eiendommen også i stor utstrekning for rekreasjon, både sommer og vinter. For å ivareta grunneiers interesser, og sikre utøvelse av, og kjennskap til, rettigheter og forpliktelser for alle som har interesser knyttet til Eiendommen, er det besluttet å utarbeide vedtekter som skal gjelde for all bruk av Eiendommen / arealer fradelt Eiendommen. Vedtektene skal både ligge til grunn for fremtidige salgs-/festekontrakter, ved innløsning og i alle andre sammenhenger der Pihl har adgang, enten via avtale eller som grunneier, til å beslutte utnyttelse/bruk/kostnadsfordeling.

Bare Pihl skal kunne påberope seg overholdelse av vedtektene. Vedtektene gir dermed ingen rettigheter til noen andre enn Pihl, og Pihl forbeholder seg retten til å avvike fra vedtektene dersom Pihl anser dette formålstjenlig. Pihl kan også når som helst endre vedtektene.

  1. Hvem vedtektene gjelder for

Avtaleforholdet mellom Pihl og eiere av / festere av eiendom på/ved Eiendommen reguleres av festekontrakt, salgsvilkår og innløsningsvilkår.  I tillegg gjelder disse vedtekter så langt Pihl er gitt hjemmel til å fastsette vedtekter i festekontraktene / salgskontrakter / innløsningsvilkår, eller i kraft av å være grunneier.

Med den begrensning som ligger i ovennevnte gjelder vedtektene for alle fritidsenheter og alle næringsarealer på/ved Eiendommen, herunder på festet grunn og på selveiertomter fradelt Eiendommen.  De gjelder for hytter, leiligheter, utleie-enheter i næringsformål og næringsarealer.

  1. Gjerdebruk, jaktrett og beiterett

Ingen eiendom tillates inngjerdet. Med skriftlig samtykke fra Pihl kan det aksepteres en mindre innhegning som framstår som en del av bygningsmassen.

Uten særskilt avtale har ingen rett til jakt- eller fiske på Eiendommen.  Jakt- og fiskekort på eiendommen er tilgjengelig gjennom Ringsaker Jakt og Fiskeområde som forvalter disse rettene.

Ingen kan, uavhengig av feste- eller eiendomsrett, motsette seg, eller etablere hindringer for, utøvelse av beiterett på Eiendommen.

  1. Skog

Enhver hugst på Eiendommen krever forutgående skriftlig tillatelse fra Pihl.

All skog på Eiendommen, på tomter fradelt fra Eiendommen, betraktes som vernskog i henhold til skogloven. All hogst av trær skal på forhånd godkjennes av skogbrukssjef i Ringsaker kommune (org.nr.: 864 950 582) eller andre som han gir myndighet til.  Ved hogst av trær skal det også tas spesielt hensyn til området som helhet.

  1. Nærings-/forretningsvirksomhet

Uten særskilt avtale har ingen rett til å drive forretningsvirksomhet fra noen tomt som faller inn under vedtektenes virkeområde, jfr. pkt. 2. Det tillates én fritidsbolig med tilhørende anneks eller uthus på tomten.

  1. Kabler, ledninger og rør

Legging av, eller graving for, kabler, ledninger eller rør for vann, avløp, strøm, fiber eller annet, over Pihls grunn /Eiendommen, kan kun skje etter skriftlig avtale med Pihl, som vil ha rett til å sette vilkår for slik framføring.

Pihl har, i forhold til alle tomter som faller inn under vedtektens virkeområde, jfr. § 2, rett til å anlegge ledninger, kabler og rør. Alle kostnader knyttet til opprydding og tilbakeføring skal dekkes av Pihl.

Arbeider med kabler, ledninger og/eller rør skal koordineres med berørte grunneiere/festere/leietakere, og gjennomføres på en måte som i rimelig utstrekning ivaretar de nevntes ønsker og interesser. Dersom Pihls arbeider medfører skade på eiendom, skal Pihl erstatte skaden. I mangel av enighet fastsettes erstatningen ved rettslig skjønn.

  1. Bruk av veinettet

Vinterbrøyting av adkomstvei over Eiendommen, kan bare skje etter særskilt skriftlig tillatelse fra Pihl. Der Pihl tillater brøyting, enten for den enkelte eller for et hyttefelt, skal alle kostnader brøytingen medfører – inkl. eventuelt behov for oppgradering av vei/rørsystemer osv, dekkes av den/de som nyter godt av brøytingen.

Pihl kan i teleløsningsperioden, eller i andre perioder der Pihl finner det nødvendig, for å unngå unødvendig slitasje, stenge vegnettet eller begrense kjøring med tyngre kjøretøy.

  1. Serviceavgift (årsavgift)

Alle enheter som faller inn under vedtektenes virkeområde, jfr. § 2, skal betale serviceavgift (årsavgift) for å dekke kostnader med infrastruktur (vei og vann) som den enkelte enhet har nytte av.  Kostnadsfordeling skal skje i henhold til veglova og vannressursloven.

Alle enheter plikter å betale bidrag til sti-, sykkel- og løpearbeidet, inklusiv bidrag til løypekjøring.

Pihls serviceavgift skal være basert på de faktiske kostnader Pihl pådrar seg/har pådratt seg for å tilrettelegge for opparbeidelse, drift og vedlikehold av de tiltak som omfattes av serviceavgiften. Kostnadene skal kunne dokumenteres. Eventuell økning av dagens avgift kan etter dette ikke skje med mindre økningen er begrunnet i lønns- og prisstigning, utvidede tiltak eller økte kostnader av andre grunner.

Disse vedtekter er gjort gjeldende fra 01.01.2018.