Kontraktens innhold

Vi oppfordrer alle som fester tomt i Pihl til å lese festekontrakten nøye, da det er festers plikt å sette seg inn i festekontraktens forhold.

Festeforholdet er underlagt reglene i Tomtefesteloven, og gir i prinsippet tomtefesteren de samme rettigheter som eier. Unntakene er det som festekontrakten spesielt tar forbehold om. Det er blant annet forbud mot inngjerding av tomta, oppsetting av portaler, hogst av trær, graving og planering på tomta, brøyting av hytteveier, m.m. Flere av disse forholdene er regulert i kommunale bestemmelser til kommuneplan eller eventuelt Plan- og bygningsloven.

Regulering av festeavgift

Festeavgiften reguleres i henhold til det som er beskrevet i festekontrakten, men i noen tilfeller overstyrer lovgivningen dette og fastsetter egne regler. Pr i dag kan man summere opp bestemmelsene slik:

  • Reguleringsintervallet i festetiden er beskrevet i festekontrakten. Sjekk egen festekontrakt for å se hva som gjelder for din tomt. Vanligvis er intervallet 1, 5, 10 eller 20 år.
  • I de fleste tilfeller fastsetter kontrakten regulering i henhold til endringer i konsumprisindeksen.
  • I de tilfeller festekontrakten fastsetter regulering i henhold til tomteverdi så er fester spesielt vernet av tomtefesteloven. Slik regulering ville kunne skje én gang etter 2002, deretter skal regulering skje i henhold til endring i konsumprisindeksen.
  • Ved utløp av tidsbestemt kontrakt gjelder egen regel:
    Festeavgiften kan reguleres til 2% av tomteverdi, men uansett ikke til mer enn kr 15.230 pr dekar i 2024. Slik regulering kan deretter skje hvert 30. år. Denne bestemmelsen i tomtefesteloven overprøver bestemmelser i den enkelte kontrakt, og er uavhengig av fastsatt reguleringsintervall.
  • Ved overdragelse av festekontrakt til ny eier vil festeavgiften i mange tilfeller også kunne reguleres. Dette skjer i henhold til bestemmelser i den enkelte kontrakt.

Når festekontrakten ikke er tinglyst

Svært mange festekontrakter er ikke tinglyst, og det er i utgangspunktet ikke noe krav om dette. Men dersom fester skal bruke eiendommen som sikkerhet for forpliktelser – som for eksempel lån i kredittinstitusjon, eller ved innløsning av festetomt – må festekontrakten tinglyses.
I slike tilfeller må Pihl AS som grunneier først innhente «Registreringsbrev for grunneiendom/festegrunn» fra Ringsaker kommune. Dette er et formular som dokumenterer grunneiendommen, og må følge festekontrakten ved oversendelse til tinglysing.

Les mer om tinglysning

Har du spørsmål eller ønsker kopi av festekontrakten din?

Send oss en henvendelse