Kontraktens innhold

Vi oppfordrer alle som fester tomt i Pihl til å lese festekontrakten nøye.

Festeforholdet er underlagt reglene i Tomtefesteloven, og gir i prinsippet tomtefesteren de samme rettigheter som eier. Unntakene er det som festekontrakten spesielt tar forbehold om. Det er blant annet forbud mot inngjerding av tomta, oppsetting av portaler, hogst av trær, graving og planering på tomta, brøyting av hytteveier, m.m. Flere av disse forholdene er regulert i kommunale bestemmelser til kommuneplan eller eventuelt Plan- og bygningsloven.

Overdragelse av festekontrakter

Ved overdragelse av eiendom på festetomt trenger vi følgende:
– Original festekontrakt
– Skjøte for tinglysning
– Navn, adresse, epost og telefonnummer på ny eier

Det påføres transport til ny fester i festekontrakten. I skjøte for tinglysing av overdragelsen er det en egen rubrikk for påskrift av grunneiers/bortfesters godkjenning av overdragelsen, der representant for Pihl AS må undertegne.

For Pihl AS og Ringsakeralmenningene er det fastsatt et overdragelsesgebyr på kr. 2 000,- til grunneier.

Når festekontrakten ikke er tinglyst

Svært mange festekontrakter er ikke tinglyst, og det er i utgangspunktet ikke noe krav om dette. Men dersom fester skal bruke eiendommen som sikkerhet for forpliktelser – som for eksempel lån i kredittinstitusjon – må festekontrakten tinglyses.
I slike tilfeller må Pihl AS som grunneier først innhente «Registreringsbrev for grunneiendom/festegrunn» fra Ringsaker kommune. Dette er et formular som dokumenterer grunneiendommen, og må følge festekontrakten ved oversendelse til tinglysing.

Les mer om tinglysning

Kontakt oss