Siden sist har Grunneierne engasjert det internasjonale rådgivningsselskapet WSP og forskningsinstituttet SINTEF, for fagkyndige vurderinger. De arbeider med å sluttføre sine endelige fagrapporter. WSP og SINTEF sitt arbeid underbygger det grunneierne tidligere har påpekt. Hovedpunktene i siste prosesskriv fra grunneierne er som følger:

  • Ikke faglig begrunnet å nekte nye hytter
    Foreløpige konklusjoner tilsier at kommunen opprettholder byggestoppen på Sjusjøen, innført i juni 2019, uten faglig grunnlag. Det er mer enn nok vann til Sjusjøen, for mange hundre nye tilknytninger. Grunneierne opprettholder at byggestansen innebærer myndighetsmisbruk, med store negative ringvirkninger for langt flere enn grunneierne.
  • Bryter plan- og bygningsloven
    Kommunens tilsvar underbygger ytterligere at de VA-anlegg som Grunneierne er pålagt å bygge ut, fra og med Moelv renseanlegg til Sjusjøen, gir kommunen store besparelser og fordeler. Grunneiernes utbygging vil legge beslag på en liten andel av anleggets kapasitet. Likevel krever kommunen at grunneierne skal betale nesten hele regningen. Samtidig mottar kommunen tilknytningsavgifter, og har en rekke andre store fordeler, som medfører at kommunen samlet tjener store beløp på VA-utbyggingen. Utbyggingsavtalen er dermed ulovlig, da kommunen ikke kan kreve mer av grunneierne enn den forholdsmessige belastning VA-utbyggingen påfører kommunen
  • Mer kapasitet enn det som trengs i fjellet
    Ny fremlagt dokumentasjon viser at vannverket i Mesnali, som kommunen krever at Grunneierne skal betale et sted mellom 200 og 300 mill. for å bygge, er planlagt som ett av tre hovedvannverk i kommunen. Vannverket må bygges, for å håndtere forventet økt vannforbruk i kommunen. Med den nye dokumentasjon fremlagt, er det krevende å forstå hvordan kommunen i fullt alvor kan mene at Grunneierne skal betale 95% av kostnadene ved et vannverk, som i hovedsak er dimensjonert for Rudshøgda, Brumunddal og Moelv, inkl. utbyggingen av nytt sykehus i Moelv.

Ringsaker kommune motsier seg selv og misbruker makt

Ringsaker kommune motsier seg selv. Kommunen vil sende 95 prosent av regninga for å bygge nytt vannverk i Mesnali til grunneierne i Ringsakerfjellet, men skriver i egne planer at vannverket i hovedsak vil være dimensjonert for å dekke Rudshøgda, Brumunddal og Moelv – pluss et eventuelt nytt sykehus i Moelv, se vedlagt redegjørelse. Det planlagte vannverket er dimensjonert for 10 000 – 13 000 enheter. Dette er langt mer enn de ca. 1 300 nye enheter grunneierne og andre i rettighetshavere i fjellet potensielt, basert på gjeldende arealplaner, kan bygge ut på fjellet.

Videre innførte kommunen byggestopp på Sjusjøen i 2019 med begrunnelsen av det er for knappe vannressurser til hyttene der. Det ble særlig vist til vannmangel påsken 2018. Påsken 2018 ble det levert inntil 22 l/s til Sjusjøen fra Lillehammer. Etter påsken 2018 er det bygd ut ny vannforsyning fra Moelv, med inntil16 l/s. Grunneiernes eksperters beregninger viser at eksisterende samlet vannforsyning, fra Lillehammer til Sjusjøen og fra Moelv til Sjusjøen, er tilstrekkelig for å forsyne et stort antall nye enheter (foreløpig anslått til ca. 1000), uten at det er nødvendig å bruke høydebassengene eller bygge nytt vannverk.

Pr dato leveres fra Lillehammer 19 l/s og fra Moelv maksimalt 16 l/s, totalt 35 l/s eller ca. 3 000 m3 pr. døgn. Vannforbruket på Sjusjøen i dag er på under 1 000 m3 pr døgn 330 døgn i året. I påsken er forbruket oppe i 1 400 – 1 600 m3 pr døgn (gjennomsnitt for påsken). Tallene viser at tilknytningsstansen er uten faglig begrunnelse. Tilknytningsstansen utgjør dermed myndighetsmisbruk, slik Grunneierne har hevdet fra høsten 2019.

Grunneierne stiller også spørsmål ved at Ringsaker kommune har gått med solid overskudd på byggingen av VA-anlegg i nordre Ringsaker. Utbyggingsavtalen inneholdt kostnadsoverslag som tilsa at Grunneierne samlet skulle betale ca. 70 mill. for de aktuelle VA-anlegg. Også kommunen skulle, tilsynelatende, betale ca. 70 mill. Kommunen krever nå at grunneierne skal betale samlet mer enn 300 mill., der vannverket har gått fra en forventet kostnad på 14,5 mill., til en forventet kostnad på godt over 200 mill. Kommunen mener ikke å skulle betale noe av ekstrakostnadene. Samtidig er utbyggingen av VA den eneste årsak til at kommunen så langt har mottatt 82 mill. i tilknytningsavgifter fra fjellet. I stedet for å dekke en andel av kostnadene på ca. 70 mill., har dermed kommunen hatt et overskudd på mange millioner kroner. Nylig fremlagt dokumentasjon viser at kommunen har spart langt mer enn tilknytningsavgift, og det er nå dokumentert at kommunen sparte minimum 93 mill. i planlagte VA-investeringer og sparte driftskostnader, se kommunens egen redegjørelse. Avløpsledningen fra Mesnali til Moelv har tillegg bidratt til å løse kommunens problemer med forurensning. Da kommunen, etter plan- og bygningsloven § 17-3 maksimalt kan kreve at grunneierne dekker en forholdsmessig andel av den «belastning» kommunen påføres ved en utbygging, har kommunen ingen krav mot grunneierne. Utbyggingen har ikke vært noen belastning for kommunen, da VA-anleggende som måtte etableres har vært (vesentlig mer enn) selvfinanseiende.

Ovenstående er nærmere utdypet i grunneiernes siste prosesskriv som finnes på www.pihlske.no, www.b-a.no og www.ringsaker-almenning.no. Her ligger også de to dokumenter som er uthevet i teksten

Sjusjøen, 19.05.2023

Pihl AS, Ringsaker Almenning og Brøttum Almenning